By 8 Jula, 2012

Alergija i zaštitna sredstva za bilje

Godinama se potvrđuje saznanje da alergična oboljenja sve više i više uzimaju maha.

Ovo širenje alergijskih tegoba postaje začuđujuća činjenica, zbog toga što većina ljudi živeći modernim načinom života sve manje dolazi u do- dir sa najčešćim prirodnim alergenima iz čovekove sredine (na primer, polenom). Iz ovog razloga broj alergijskih oboljenja trebalo bi da se smanji a ne da se povećava. Prema tome lako se može zaključiti da postoje drugi, dosada nepoznati faktori koji imaju mnogo veću ulogu.

Već duže vremena mnogi naučnici smatraju da je nagomilavanje štetnih materija u čovekovoj okolini odgovorno za širenje alergijskih oboljenja. Ali tek 1985. godine uspelo je jednoj grupi naučnika okupljenih u Institutu za higijenu pri Rurskom univerzitetu u Bohumu, da eksperimentalno dokažu povezanost određenih biljnih zaštit- nih sredstava i nastajanja alergijskih oboljenja. Ispitano je delovanje zaštitnog sredstva za bi- lje: DDT, dieldrina, i sličnih sastava na ćelije pacova i određena bela krvna telašca ljudi (bazofilne granulocite). Obe vrste ćelija prisutne su u procesu nastanka alergijskih i zapaljenskih oboljenja.

Ako ove ćelije tokom ogleda dođu u dodir sa spomenutim zaštitnim sredstvima, onda one izlučuju supstance koje dovode do alergijskih i zapaljenskih promena u tkivu. U ove supstance spadaju histamin, kao i prostaglandin (hormon).

Pošto su štetne materije čak i u neznatnim koncentracijama (u okvirima jedan mikrogram na litar!) vrlo delotvorne, one mogu brzo da izazovu pojave koje inače nastaju u imunološkom sistemu kod alergijskih reakcija.

Tags:, , , ,
Posted in: Zanimljivosti

Comments are closed.

shared on wplocker.com